Informacja

o Rodzicielskim Świadczeniu Uzupełniającym

(tzw. emerytura dla matek 4+)

 

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające przysługuje :

- matce, która urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej czworo dzieci, osiągnęła wiek 60 lat i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania,

- ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci- w przypadku śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę, osiągnął wiek 65 lat oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania,

- osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

a) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP, obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Wniosek wraz z oświadczeniem można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest:

- uprawniona do renty lub emerytury w wysokości co najmniej najniższej emerytury,

- tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),

- osobie, której sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub, której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

- w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Osobą koordynującą udzielanie informacji dot. w/w świadczenia jest Pani Kamila Wróblewska pracownik socjalny GOPS w Sicienku nr tel.: 52 55 41 216, adres e-mail: k.wroblewska@gopssicienko.pl

Informacji w tym zakresie udzielają także pozostali pracownicy socjalni tut. Ośrodka- tel.: 52 58 70 759 lub 52 58 70 406.Adresy do stron www, w których znajdują się wzory dokumentów:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-wzory-wnioskow