INFORMACJA


Powiat Bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:

1. z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:

•  finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

•  przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,

•  dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb

•  dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,

•  finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

•  dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania w powyższym zakresie należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147, 85-950 Bydgoszcz – kontakt pod nr tel.: (052) 360-43-45 lub (052) 360-43-00

 

2. z zakresu rehabilitacji społecznej:

•  uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

•  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

•  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

•  likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

•  likwidacji barier w komunikowaniu się,

•  likwidacji barier technicznych,

•  sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania dotyczące uzyskania dofinansowania w wyżej wymienionym zakresu należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz- kontakt pod nr tel.: (052) 58-35-431 lub (052) 58-35-413.