INFORMACJA


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 roku zmianie ulegają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe będą wynosić:

a) Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,

b) Dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00zł;

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej będą wynosić:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej- w wysokości 1763,00 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa a art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 647,00 zł,

c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa a art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376,00 zł,

d) maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308,00 zł