WSPARCIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA W GMINIE SICIENKO

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 09.03.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.) obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.


Na podstawie art. 10 wyżej cytowanej ustawy pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Uchwałą Nr XIII/101/12 z dnia 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Sicienko wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku jako podmiot właściwy do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. Zadanie z zakresu pracy z rodziną winno być w szczególności prowadzone w formie:
1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji;
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanej dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje zakres zadań i funkcji, jakie w systemie wspierania rodzin spełnia asystent rodziny.
Od miesiąca listopada 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku zatrudnia asystenta rodziny. Od dnia 17.07.2014 roku asystentem rodziny na terenie Gminy Sicienko jest Pani Renata Remus. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, a także wykształcenie wyższe na innym kierunku, jeśli odbyła szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.


Asystentem rodziny może zostać osoba legitymująca się wykształceniem średnim jeśli odbyła szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i posiada minimum 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną..
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


1) opracowanie diagnozy środowiska oraz opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie diagnozy środowiska oraz opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem koordynującym prace związane ze wspieraniem rodziny i realizacją pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6)udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7)wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny odpowiedniemu podmiotowi;
16)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej (art.3 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W przypadku, gdy rodzina nie wypełnia swojej funkcji właściwie, dzieci z tej rodziny umieszcza się w pieczy zastępczej. Umieszczenie dzieci w pieczy następuje w ostateczności (wcześniej udziela się rodzinie pomocy w postaci asystenta rodziny, by ten pomógł rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu).


Zgodnie z art. 191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.