"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"

 

 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy w wieku od 18 do 29 lat, należących do I lub II profilu pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób: 

•  które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

•  z niepełnosprawnościami,

•  długotrwale bezrobotnych, 

•  o niskich kwalifikacjach.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. 60% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a 20% uczestników będą stanowiły osoby znajdujące sie w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Koordynator projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"

Andżelika Ciżmowska
ul. Toruńska 147
pok. 212, II piętro
52 36 04 349
a.cizmowska@pup.bydgoszcz.pl

 

Do pobrania(pdf):

- Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"

- plakat 1

- plakat 2