2011

Regulamin projektu

Zapytanie ofertowe - psycholog

Zapytanie ofertowe - asystent rodziny

Zapytanie ofertowe - dostosowanie pomieszczeń GOPS do udziału w nim osób niepełnosprawnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku w 2011 roku realizuje po raz kolejny projekt systemowy Wyjść z cienia w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 23 osób i ich otoczenia w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszyscy beneficjenci podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. Z 10 matkami samotnie wychowującymi dzieci spisano umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL), natomiast z 13 osobami pozostającymi w rodzinach pełnych spisano kontrakty socjalne.

Realizując zadanie „Aktywna integracja” w 10 rodzinach (6 pełnych i 4 niepełnych) pracuje asystent rodziny w miejscu zamieszkania. Z wszystkimi uczestnikami projektu odbywają się również spotkania indywidualne z psychologiem w miejscu zamieszkania.

W ramach dzialań
o charakterze środowiskowym odbyły się wyjazdy integracyjne.
W dniu 18.08.2011 roku 10 samotnych matek wraz z dziećmi uczestniczyło w wyjeździe do Solca Kujawskiego, podczas którego korzystali z atrakcji Parku Wodnego oraz Jura Parku. Grupa obejrzała także film opowiadający historie życia dinozaurów
w wersji 5 D, co dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrazeń.


W dniach od 27.08.2011 roku do 28.08.2011 roku tut. Ośrodek zorganizował wyjazd integracyjny do Mielna dla 32 osób. Podczas wyjazdu dla dorosłych uczestników odbył się Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Podczas trwania zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę. Po treningu rodzice wraz ze swoimi dziećmi organizowali sobie czas wolny samodzielnie. Pogoda była zmienna, ale większość osób skorzystała z kąpieli we wzburzonym falami Morzu Bałtyckim. W wyjeździe uczestniczyli także asystenci rodzin oraz psycholog, którzy mogli zaobserować funkcjonowanie rodzin podczas wyjazdu, a wyniki obserwacji wykorzystać do dalszej pracy w rodzinach, w celu podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

Od dnia 25.08.2011 roku odbywają się również zajęcia dla 10 samotnych matek-Trening Skutecznego Rodzica metoda dr Thomasa Gordona jest to 8 spotkań po 3 godziny, t.j. łącznie 24 godziny.

Celem treningu jest nauczyć dziecko woli współpracy, wychować je bez krzyku
i klapsów, rozwijać jego wrodzone talenty, stać się dla niego najważniejszym nauczycielem, ustalać reguły, które będą dotrzymywane, rozwiązywać konflikty, uczy sprawdzonych
i praktycznych metod komunikacji przez rodzica. Podczas zajęć zapewniamy opiekę nad nieletnimi dziećmi. Trening Skutecznego Rodzica potrwa do dnia 14.10.2011 roku.
Pracownicy GOPS prowadzą pracę socjalną z wszystkimi uczestnikami projektu oraz podtrzymują motywację beneficjantów do udziału w nim. Kilkoro beneficjentów wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Sicienko.

W ramach projektu jest zatrudniony pracownik socjalny, który wykonuje obowiązki pracownika socjalnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz realizuje zadania związane z aktywną integracją.