STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Sicienku

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i reaguje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzać do życiowego uaktywnienia osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym.
Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi: realizuje pracę socjalną, organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych, organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne, pośredniczy w staraniach o dom pomocy społecznej, udziela pomocy finansowej i rzeczowej.
 
Podstawą prawną regulującą działalność ośrodka pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 64/04 poz. 593).
 

 

Uchwała nr XXI/186/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sicienku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) w związku z art. 11 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984) uchwala się,

Uchwała nr XXI/186/16 (682kB)