STYPENDIA SZKOLNE

 

Przepisy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Sicienko znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j. t. Dz. U z 2017 poz. 11769 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (dochód z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego wg. posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, inne), jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

- do dochodu ustalonego w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

• ksero dowodu osobistego wnioskodawcy,

• zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawców,

• przekazy pocztowe dokumentujące wysokość otrzymywanej emerytury lub renty,

• zaświadczenie/decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,

• zaświadczenie ze szkoły dotyczące kontynuacji nauki,

• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za praktyki zawodowe,

• ksero kalendarzyka osoby bezrobotnej,

• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku dla osób bezrobotnych,

• zaświadczenie ze szkoły o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego,

• kopię odpisu sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zatwierdzającego treść ugody sądowej – przekazy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów,

• zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – hektary przeliczeniowe lub nakaz płatniczy podatku rolnego,

• zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

• zaświadczenie Szkoły Wyższej w przypadku, gdy członkiem rodziny jest student,

• dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

• oświadczenie o otrzymanych dochodach z pracy dorywczej.

 

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach w zależności od sytuacji wnioskodawcy mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

Pomoc materialna może być udzielana w formie:

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów;

• świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

• wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia

• wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym jest mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

• lub z urzędu

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pokój nr 17, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Rodzice ucznia (pełnoletni uczeń lub osoby będące wnioskodawcą) otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica lub ucznia) – potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 lipca przed rozpoczętym rokiem szkolnym.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego jest zgodnie z § 3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sicienko.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

• śmierci rodzica lub opiekuna prawnego;

• wypadki związane z nagłą lub nieuleczalną chorobą w rodzinie (ucznia, rodzica);

• wypadek członka rodziny;

• pożar mieszkania lub nieruchomości, w której zamieszkuje uczeń;

• zniszczenie, zgubienie lub kradzież podręczników, pomocy szkolnych;

• inna nagła lub nieprzewidywana okoliczność utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniająca naukę ucznia.

Zdarzenia losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinny być udokumentowane (np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

Wysokość zasiłku szkolnego ustala się indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

W okresie miesiąca od daty otrzymania zasiłku szkolnego, świadczeniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunki lub faktury dokumentujące przeznaczenie zasiłku szkolnego na cele edukacyjne. Nie przedstawienie powyższego spowoduje, że wypłacony zasiłek szkolny uznany zostanie za nienależnie pobrane świadczenie.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku , ul. Mrotecka 9, pokój nr 15
lub pod nr (52) 55 41 216
w godzinach:


poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.30.

Sprawy dotyczące stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych prowadzi Pani Magdalena Trela.

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA