WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCYO pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.


1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z:


• ubóstwem,
• sieroctwem,
• bezdomnością,
• bezrobociem,
• niepełnosprawnością,
• długotrwałą lub ciężką chorobą,
• przemocą w rodzinie,
• trudnościami w przystosowaniu do życia ofiarom handlu ludźmi,
• potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudnościami w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
• alkoholizmem i narkomanią,
• zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową,
• klęską żywiołową lub ekologiczną.


2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:


• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł,
• rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł.
Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.