ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku. Zwracając się o pomoc należy przedstawić swoją prośbę na piśmie - wniosek.

2. Koniecznie trzeba do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

3. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku:


• dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość


• dokument określający status cudzoziemca


• zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku,


• dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz świadczeń opiekuńczych z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku,


• kalendarzyk bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku,


• odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz ostatnia decyzja przyznająca świadczenie,


• odcinek emerytury z poprzedniego miesiąca oraz ostatnia decyzja przyznająca świadczenie,


• odcinek potwierdzający otrzymywanie bądź opłacanie alimentów z poprzedniego miesiąca oraz wyrok sądowy w tej sprawie,


• orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,


• orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności


• orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,


• zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,


• decyzję o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,


• zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (socjalnych),


• inne dokumenty pozwalające ustalić sytuację danej rodziny lub osoby,


• zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.