Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Sicienku działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

Podstawą prawną działania ww Zespołu jest:

•  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.),

•  Uchwała Nr XXXVII/2876/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016,

•  Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniu w Gminie Sicienko.

•  Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

W celu właściwego realizowania zadań, w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sicienku powołano osoby reprezentujące przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, służby kuratorskiej.  

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sicienku:  

•  Pani Wiesława Strzelecka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

•  Pani Ewa Duda – Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,
Pedagog w Szkołach Podstawowych w Trzemiętowie i Samsiecznie

•  Pani Justyna Bizoń– Kurator w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią III Wydział Rodzinny i Nieletnich

•  Pani Monika Kalemba-Krzemińska - Pedagog w Zespole Szkół w Wojnowie

•  Pani Małgorzata Wojnowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie

•  Pani Beata Szczęśniak - Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku

•  Pani Iwona Kalemba - Pedagog w Szkole Podstawowej w Kruszynie

•  Pani Bernadeta Nikodem - Pedagog w Szkole Podstawowej w Strzelewie

•  Pani Barbara Strzeżyńska - Pielęgniarka w NZOZ „KAMED” w Kruszynie

•  Pani Mirosława Świerblewska - Pielęgniarka „GEMED” w Sicienku

•  Pan Robert Lubrant - Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka w Bydgoszczy

•  Pan Jacek Zygiel - Policjant Komisariatu Policji w Koronowie

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1.Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach na terenie Gminy Sicienko.

3.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

5.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

  

Warunki funkcjonowania Grup Roboczych

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sicienku tworzone są Grupy Robocze, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród powołanych przedstawicieli instytucji, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W skład Grup Roboczych mogą wchodzić również przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych. Prace w ramach Grup Roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania Grup Roboczych

1.Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

2.Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

3.Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

4.Informowanie Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych.

 

Zespół Interdyscyplinarny lub Grupa Robocza:

1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3) zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

5) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;

3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

4. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.