Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Jesteśmy częścią Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, którego głównym zadaniem jest wsparcie i pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową. W skład zespołu wchodzi wiele instytucji, m.in.: policja, ośrodek pomocy społecznej, oświata, ochrona zdrowia, kurator Prowadzimy procedury "Niebieskie Karty" i oferujemy m.in. wsparcie pracowników socjalnych, prawników, psychologów i terapeutów.

FORMY WSPARCIA

INTERWENCJA
Jeśli doznajesz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem skontaktuj się z instytucją uprawnioną do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty":

POLICJA – interwencja domowa, złożenie zawiadomienia na komisariacie lub rozmowa z policjantem:
Komisariat Policji Koronowo 
ul. Paderewskiego 31
86-010 Koronowo
Dyżurny: tel. 47 752 12 00

Ośrodek Pomocy Społecznej   – kontakt z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

Oświata – kontakt z nauczycielem lub pedagogiem placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

Ochrona zdrowia – kontakt z lekarzem, pielęgniarką Przychodni Zdrowia

Żandarmeria wojskowa – kontakt z Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sicienko.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania.
Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym przekonany, że ten drugi powinien mu się bezwzględnie podporządkować i zaspokoić jego "jedynie słuszne" życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.

Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą.
Jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą, po to by zmusić ją do podporządkowania swoim życzeniom.

Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej.
Jedna osoba daje sobie prawo, by druga uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobą jak przedmiot - pozbawiony praw.
W wyniku powyższej sekwencji zdarzeń, osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.
Szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe czy odroczone w czasie.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Sprawca działa z intencją wobec ofiary, która jest od niego słabsza, narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując szkody i cierpienia.

Ofiara jest słabsza i sama ma ograniczone możliwości samoobrony. Z czasem przejmuje punkt widzenia sprawcy i zaczyna myśleć, że rzeczywiście "sama jest sobie winna". Obie osoby mają coraz bardziej zniekształcone widzenia sytuacji. Sprawca oskarża ofiarę o odpowiedzialność za przemoc, którą stosuje, a ofiara wierzy mu i myśli, że tak właśnie jest. W rzeczywistości jednak, to ten - kto ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania - stosuje przemoc. I to on jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, niezależnie od tego co robiła i jak reagowała ofiara.

 

Rodzaje i formy przemocy.

Przemoc domowa może przybierać różne formy:

  • przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej (obejmuje takie zachowania agresywne, jak popychanie, policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, ciskanie w kogoś przedmiotami, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.);
  • przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów i opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, kontrolowanie, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie itp.);
  • przemoc seksualna - naruszenie intymności (gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych, wyśmiewanie wyglądu, ciała, itp.);
  • przemoc ekonomiczna - naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.).
  • zaniedbanie - naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich ( nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, itp.)

 

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 

•    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

•    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

•    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

•    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

 

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ulotka
    Utworzono dnia 31.08.2023, 07:47

Zegar