Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Nr XIII/49 /90 Gminnej Rady Narodowej w Sicienku z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzać do życiowego uaktywnienia osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym.

Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i reaguje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych.

Głównym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek w szczególności realizuje zadania :

• z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

• z zakresu wspierania rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

• z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

• z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• umożliwiające korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

• udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

• przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych; • przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie dodatków energetycznych z zakresu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

• inne zadania wynikające z rządowych programów, zawartych umów lub porozumień.

Zegar