Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Stypendia

 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz jego formy

 

1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% i wyższe niż 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją rodzinną wymienionych w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz zakwalifikowania go do jednej z dwóch grup dochodowych i wynosi odpowiednio:

 

Grupa

Wysokość stypendium - % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie - % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 г. o pomocy społecznej

I

100% - 200%

do 50%

II

80% - 150%

od 50,01% do 100 %

 

2. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a)  zakupu podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka,

b)  zakupu stroju gimnastycznego, przy czym w skład stroju gimnastycznego, zakupionego w ramach stypendium szkolnego, wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego;

c)  zakupu komputera i edukacyjnych programów komputerowych;

  3)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3, w tym w szczególności:

a)  pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

b)  pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

  4)  świadczenia pieniężnego, jeżeli przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub celowe.

 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia, jest:

  A)  złożenie wniosku o przyznanie stypendium,

  B)  dołączenie do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów;

C)  dołączenie zaświadczeń ze szkół o realizacji obowiązku szkolnego.

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku do dnia 15 września danego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

 

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 1, realizowane jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na podstawie przedstawionych rachunków.

5. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 4 pkt. 2 udzielane jest przez refundację wnioskodawcy udokumentowanych (np. fakturami) wydatków poniesionych na te cele.

6. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 3 lit. a, realizowane jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakwaterowanie ucznia na podstawie przedstawionych rachunków.

7. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 3 lit. b, realizowane jest przez zwrot kosztów biletów miesięcznych na podstawie przedstawionych dokumentów (rachunki, inne imienne potwierdzenie zapłaty).

8. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 4 jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie Banku Spółdzielczego w Sicienku, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.

10. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów, o których wyżej mowa, nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

  1)  śmierć członka rodziny;

  2)  wydatki związane z nagłą lub nieuleczalną chorobą w rodzinie (ucznia, rodzica);

  3)  wypadek członka rodziny;

  4)  pożar mieszkania lub nieruchomości, w której zamieszkuje uczeń;

  5)  zniszczenie, zagubienie lub kradzież podręczników, pomocy szkolnych;

  6)  inna nagła lub nieprzewidywalna okoliczność utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniająca naukę ucznia.

3. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane (np.: protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

 

4. Wniosek o przyznanie zasiłku wraz załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

6. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

 

7. W okresie miesiąca od daty otrzymania zasiłku szkolnego, świadczeniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunki lub faktury dokumentujące przeznaczenie stypendium na cele edukacyjne. Nie przedstawienie powyższego spowoduje, że wypłacony zasiłek szkolny uznany zostanie za nienależnie pobrane świadczenie.

 

8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Sicienko w trybie art. 90r ustawy o systemie oświaty.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego znajdą Państwo w zakładce druki do pobrania.

Zegar