Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Na stronie internetowej data publikacji i aktualizacji są aktualizowane na bieżąco, według potrzeb.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości tłumaczenia treści na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu podmiotowego prosimy o kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Kamila Wróblewska e-mail: k.nowakowska@gopssicienko.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 52 311 74 25

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową: gopssicienko@gopssicienko.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ulicy Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Budynek jest dwukondygnacyjny, obejmuje klatkę schodową oraz część przeznaczoną na biura. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, o odpowiedniej szerokości i wyróżniają się na tle elewacji budynku. Przy wejściu do tut. ośrodka na klatce schodowej znajduje się domofon  za pośrednictwem którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika GOPS-u. Pracownik ośrodka po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika GOPS-u, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku GOPS-u. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami. Obsługa Klientów odbywa się w wyznaczonym na parterze miejscu. Pracownicy nie obsługują klientów w biurach z uwagi na ograniczenia architektoniczne (wąskie korytarze, mały metraż biur). W budynku znajduje się jedna toaleta wyłącznie dla pracowników ośrodka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ciągi komunikacyjne są wąskie w jednym pomieszczeniu występuje wysoki próg. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Trasy poruszania się po ośrodku są oznaczone w postaci strzałek i piktogramów. Budynek posiada jedną drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

 

Koordynatorem ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku została wyznaczona Pani Kamila Nowakowska tel.: 52 31 17 425, e-mail: k.nowakowska@gopssicienko.pl.

 

Zegar