Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko
  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.
  2. Pod adresem poczty elektronicznej iod@rodo.pl lub pisemnie pod adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym wyznaczony został Krzysztof Dziemian.
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876) oraz na podstawie  art. 6 ust. 1  lit. c i art. 9 ust.2 lit. b (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO (Dz. Urz. UE. L 119 s.1)

Oznacza to, że  przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku i odbywa się bez dodatkowej zgody.

  1. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  2. Udostępnione przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
  4. Mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.
  5. W przypadku realizacji zadań publicznych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  6. Udostępnione przeze mnie dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
  7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zegar