Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Ukraina

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia

• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę Weryfikacja danych przez gminę Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie? Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać: • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00

• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

• drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty do pobrania

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000941 - WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar