Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Ukraina

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia

• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę Weryfikacja danych przez gminę Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego
  2. Ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny
  3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej
  4. Samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko
  5. Jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informujemy, że od 24 sierpnia 2023 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (do pobrania w załączniku)

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00

• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

• drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty do pobrania

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000168401.pdf - WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar