Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

Utworzono dnia 07.03.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

 

 1. Wymagania niezbędne:

           Kandydatem może być osoba, która:

 1. spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. posiada wykształcenie wyższe,
 3. posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. posiada biegłą umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 5. zna procedury administracyjne oraz regulacje   prawne związane z zakresem wykonywanych zadań, w tym przepisy prawa z zakresu:                   
 • ustawy o pracownikach samorządowych
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy o dodatku osłonowym
 • ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstw skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku gazowego, dodatku osłonowego Sygnity oraz programu SI POMOST,
 2. dobra znajomość obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 3. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,       
 4. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych,
 5. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
 6. umiejętność planowania i organizacji pracy, systematyczność, terminowość,    
 7. umiejętności interpersonalne (umiejętność pracy w zespole, cierpliwość, empatia),
 8. doświadczenie w obsłudze interesanta będzie dodatkowym atutem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie przyznania świadczeń: rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku gazowego, dodatku osłonowego, świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,                
 2. ustalanie uprawnień do ww. świadczeń,
 3. przygotowywanie projektów informacji, decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zasad i trybu postępowania przyznawania oraz wypłacania w/w świadczeń,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń,
 5. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do ww. świadczeń,
 6. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 7. wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
 8. udzielanie informacji dotyczących świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. prowadzenie rejestrów wpływających wniosków,
 10. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 11. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców,
 12. sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
 13. wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej na potrzeby programu „Czyste Powietrze”,
 14. prowadzenie postępowań w sprawie dodatku mieszkaniowego, osłonowego i refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
 15. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,       
 16. kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,
 17. bieżąca kontrola terminowej realizacji badań okresowych pracowników,
 18. przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianami kadrowymi dotyczącymi pracowników tj. między innymi z zakresu nagradzania, wyróżniania i karania pracowników,
 19. archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum,
 20. prace administracyjno-biurowe w Ośrodku,
 21. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. umowa o pracę – pełen etat,
 2. praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 3. praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, na parterze, budynek bez windy,
 4. praca w godzinach: 7:30-15:30 – w poniedziałki, środy i czwartki; w godz. 7:30-17:00 – we wtorki; w godz. 7:30-14:00 w piątki,
 5. praca w zespole,
 6. bezpośredni kontakt z interesantami,
 7. przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2024 r.

 

 1.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  jest niższy niż 6%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku jest pracodawcą równych szans. Oferty rozpatrywane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etnicze, wyznanie, orientacje seksualna czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną. Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.  

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1).
 2. List motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Życiorys zawodowy (curriculum vitae) - opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym wymagany staż pracy.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, certyfikaty, w przypadku osób zatrudnionych aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o (Załącznik Nr 2):
 • posiadaniu obywatelstwa,                                     
 • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko       działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub za przestępstwo skarbowe,                   
 • posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam (em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach     przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”.

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty kandydat może złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku w pokoju nr 4 (I piętro) w godzinach pracy tut. Ośrodka (w poniedziałek, środa i czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00) lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Oferta winna zostać złożona lub przesłana w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora.w terminie do 19 marca 2024 r. do godz. 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi, powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, Komisja konkursowa, w dwóch etapach:

 • I etap obejmuje formalną analizę dokumentów,
 • II etap stanowi merytoryczną ocenę kandydatów może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata, należy przedłożyć komisji do wglądu oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Zastrzega się prawo zakończenia otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: Ośrodka (www.gopssicienko.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 31 17 423.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej gopssicienko@gopssicienko.pl lub pisemnie pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod@rodo.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

 

Sicienko, 7 marca 2024 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sicienku

Lucyna Nowakowska

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar