Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

Utworzono dnia 27.03.2024

 

 

Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w programie finansowanym z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Realizatorem ww. programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.

     Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania nad:

 

 

 

 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej która, będzie świadczona dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

 

      W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, do karty należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.  Program realizowany będzie nieodpłatnie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie pod nr tel.: 52 311 74 27  / 52 311 74 29 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka na ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków do dnia 12 kwiecień 2024 roku.

      Gmina Sicienko otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 w wysokości 78658,08 zł.

Załączniki poniżej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar