Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Utworzono dnia 23.01.2023

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 2. Opłacona faktura VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

        - dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie

        - w gospodarstwie domowym wieloosobowym - 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.

 

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku).

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  - oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 6. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  - umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  - umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.


Sposób złożenia wniosku

 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2 lub tradycyjną drogą pocztową na w/w adres.
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek
  Utworzono dnia 23.01.2023, 14:51
 • RODO
  Utworzono dnia 23.01.2023, 14:51

Zegar